top of page

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen van Marije de Ruijter

1.

Aansprakelijkheid & aanmelding

Indien client na het intakegesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgafspraak, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

 

2.

De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

  • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

  • De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

 

3.

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

  • Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

  • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;

  • De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

  • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

  • De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 

4.

De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie verder afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

 

5.

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant, via een betaalverzoek of middels factuur afgerekend te worden. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

 

6.

Bij betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat u aan uw betalingsverplichting kunt voldoen.

 

7.

Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur/ twee werkdagen van tevoren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 

8.

De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

 

9.

De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 

10.

Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het geldende therapeutische uurtarief.

 

11.

De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van NBVH, de

Nederlandse beroepsvereniging van hypnotherapeuten. De regels van deze

Beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich

met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (info@nbvh.nl) De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu.

 

12.

Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

 

13.

Marije de Ruijter is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers aan arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 

14.

Marije de Ruijter is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de praktijk, het Masker 206, te Amersfoort, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

 

15.

Gezondheid

Een holistisch consult, hypnotherapie en/ of een energetische reikibehandeling zijn geen vervanging voor een medische behandeling, wel zijn het waardevolle aanvullingen. Hypnotherapie en holistische therapie vallen onder de alternatieve geneeswijze en kijken naar meer dan alleen het lichaam. Ik stel echter geen medische diagnoses. 

 

Na aanmelding, telefonisch of schriftelijk voor een behandeling, consult, sessie of training, verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent, dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling, consult, sessie of training, geheel voor eigen risico is, evenals het oplopen van lichamelijk/ geestelijk letsel of beperkingen als gevolg van deelname aan de behandeling, sessie of training.

Mijn praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid/ gevolgschade uitgesloten.

 

Raadpleeg uw arts als u bepaalde medicatie slikt, een bepaalde ziekte heeft, en dit vragen bij u oproept in combinatie met een behandeling/ sessie. Voorafgaand aan het behandeltraject wordt u gevraagd deze voorwaarden en een toestemmingsverklaring te hebben ingezien waarmee u instemt met het traject en bepaalde gegevensverwerking. Tevens wordt na de intake en verdere start met een traject een behandelovereenkomst getekend.

bottom of page